پروژه - دستگاه mri

پروژه - دستگاه mri

پروژه - دستگاه mri

این فایل شامل 20 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد 

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ( Magnetic resonance imaging به اختصار MRI )، که همچنین به عنوان تصویربرداریرزونانسمغناطیسیهستهاینیزشناختهمیشود، یکروشو تکنیک اسکن برای تهیه یک تصویر با جزئیات بالا از بدن انسان می باشد.

این اسکنMRI ) از یک میدان مغناطیسی قوی و امواج رادیویی برای تهیه تصاویر بخش هایی از بدن که حتی با اشعه X، سی تی اسکن و یافراصوت دیده نمیشوند استفادهمیکند. برایمثالاینروش ازاسکنبهدکترهااجازهدیدنبخشهایداخلی مفاصل،غضروف،رباطها،ماهیچههاوتاندونهارامیدهدکهمیتواندبرایتشخیصوشناساییبسیاریازمصدومیتهایورزشیمفید واقع شود.

ام آر آی همچنین میتواند برای بررسی ساختار داخلی بدن انسان و تشخیص انواع بیماری ها و اختلالات مانند سکتهمغزی،تومور،آنوریسم،آسیبنخاعی،مولتیپلاسکلروزومشکلاتداخلیگوشوچشممورداستفادهقراربگیرد *۱ ( بر اساس تحقیقات کلینیک Mayo  ). همچنین از این تکنیک به صورت گسترده در تحقیقات اندازه گیری ساختار و عملکرد مغز در میان چیز های دیگر استفاده میشود.

به گفته Dr. Christopher Filippi( رادیولوژیست در بیمارستان North Shore University ) چیزی که ام آر آی را بسیار قدرتمند میکند، ارائه یک بافت نرم بسیار دقیق و عالی و جزئیات آناتومیک و تشریحی است. مهم ترین و بزرگترین تفاوت MRI در مقایسه با سایر تکتیک های تصویربرداری ( نظیر CT scans و x-rays )، این است که هیچ خطر در معرض تابش قرار گرفتن برای فرد وجود نخواهد داشت.

روند اسکن MRI به چه صورت است ؟

در روند اسکن MRI ابتدا از فرد میخواهند که روی یک میز متحرک ( که ورودی آن به شکل یک شیرینی دونات حلقه ای قرار دارد ) دراز بکشد تا بخش خاصی از بدن او را اسکن کنند. ماشین به تنهایی یک میدان مغناطیسی بسیار قوی در دور بدن فرد ایجاد میکندو امواج رادیویی نیز به سمت بدن فرد هدایت میشوند.


خرید آنلاین